Privacy beleid

Barendregt Compliance BV en Barendregt VAT Compliance BV (hierna: “Barendregt” of “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als een voor de verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “GDPR” of “AVG” genoemd).

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 maart 2019. We kunnen dit privacybeleid eenzijdig wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen. Zorg er dus voor dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt. Als er inhoudelijke wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, wordt een duidelijke kennisgeving op onze website beschikbaar gesteld.

In dit privacybeleid leggen we uit:

 • welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
 • hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd;
 • de rechten die u heeft als gegevenssubject;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

 Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen zijn:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken voor het doel van het vragen van inlichtingen, offertes e.d., zoals uw volledige naam, adres, telefoonnummer, nationaliteit en andere persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn vermeld;
 • alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.

We verzamelen deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website of door ons uw visitekaartje te geven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals het handelsregister of door openbare bronnen te gebruiken.

Doeleinden en rechtsgrondslag
BARENDREGT kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te kunnen verlenen,
 • om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • uitvoering van een contract;
 • naleving van een wettelijke verplichting;
 • legitieme belangstelling;
 • uw toestemming.

Bewaartermijn
BARENDREGT zal uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Delen met anderen
In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • derden die van belang zijn voor de diensten die we leveren, zoals douane, belastingdienst en andere regelgevende instanties en overheidsinstellingen;
 • derden zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, zoals leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan de bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in dit privacybeleid worden vermeld. Wanneer BARENDREGT dit niet wettelijk verplicht is of dit niet logisch voortvloeit uit een met u aangegane overeenkomst, zullen we uw gegevens niet eerder delen dan nadat wij uw schriftelijke of digitale toestemming hebben ontvangen.

Derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens overdragen, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. BARENDREGT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van BARENDREGT, zullen wij een bewerkersovereenkomst sluiten met een dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.
Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengen naar een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zorgt BARENDREGT ervoor dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Veiligheid

BARENDREGT heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met contact@barendregt-compliance.nl.

Uw rechten
Als betrokkene hebt u wettelijke rechten:

 • recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht;
 • het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;
 • het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en dat u het recht hebt om die gegevens naar een andere controller te verzenden;
 • het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het recht om uw toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Op de website van BARENDREGT worden alleen functionele cookies gebruikt, dus geen tracking of analytische cookies. Voor het gebruik van functionele cookies hoeft u uw toestemming niet te geven. Deze cookies zijn bedoeld om de website beter te laten werken.
Wanneer u via onze website naar LinkedIn gaat, plaatsen deze websites wel cookies. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen, verwijzen we u naar de websites van LinkedIn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Contact
Als u meer informatie nodig heeft of vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op via contact@barendregt-compliance.nl.